Sơ Đồ Tổ Chức

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ Đồ Tổ Chức

Các phòng chức năng & Đơn vị trực thuộc
a. Các phòng chức năng:
+ Phòng Kinh tế-Kế hoạch
- Nhiệm vụ:

Tổ chức hạch toán kinh tế toàn công ty :
Thực hiện kế hoạch về sản xuất và vốn : cố định, lưu động, chuyên dụng, xây dưng cơ bản
Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán - tài vụ, cập nhật sổ sách chứng từ cho các đơn vị trực thuộc.
+ Phòng Kỹ thuật – Quản lý; bảo vệ rừng
- Nhiệm vụ:

Quản lý và kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện sản xuất kinh doanh, bảo vệ; phòng chống cháy rừng theo quy trình kỹ thuật hiện hành;
Nghiên cứu cải tiến các quy trình kỹ thuật, các ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến phục vụ công tác sản xuất kinh doanh và bảo vệ rừng;
Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ quản lý sử dụng công cụ, tài liệu phục vụ công tác QLBV rừng cho nhân viên phòng và các cán bộ tiểu khu.
Phối hợp các phòng nghiệp vụ công ty và các đơn vị trực thuộc để xây dựng đồng bộ các mặt kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý bảo vệ rừng.
Đơn vị trực thuộc
Tổ tuần tra cơ động
Địa chỉ Điện thoại liên lạc
Nhiệm vụ:
Chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp của phòng KT-QLBV rừng phối hợp cùng với các Cụm Tiểu khu, các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương (theo quy chế phối hợp) thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật về rừng trên địa bàn Công ty quản lý.
+ Phòng tổ chức – hành chính
- Nhiệm vụ:

Tham mưu cho giám đốc công ty về tổ chức bộ máy sản xuất – kinh doanh và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty.
Quản lý hồ sơ lý lịch nhân viên toàn công ty, giải quyết thủ tục và chế độ tuyển dụng thôi việc, bổ nhiệm, bãi miễn, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ hưu ….; là thành viên thường trực của hội đồng thi đua và hội đồng kỷ luật của công ty.
Tham mưu cho Giám đốc quyết định việc đề bạt và phân công cán bộ lãnh đạo và quản lý : trưởng phó phòng, cấp trưởng, phó các đơn vị trực thuộc của công ty.
Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chánh và con dấu. Thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu công ty.
Xây dựng lịch công tác, lịch giao ban, hội họp, sinh hoặt định kỳ bất thuờng.
b. Các đơn vị trực thuộc
+ Cụm tiểu khu:
Cụm Tiểu khu Lộc Bảo
Địa chỉ: Xã Lộc Bảo Điện thoại liên lạc
Nhiệm Vụ:
Thực hiện nhiệm vụ QLBV rừng trên địa bàn quản lý.
Tham gia cùng phòng KT-QLBV rừng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tuần tra, QLBV rừng, tài nguyên rừng; phòng cháy chữa cháy rừng; phòng chống sâu bệnh hại rừng.
Tổ chức, kiểm tra các hộ, các đơn vị hợp đồng giao khoán quản lý bảo vệ rừng.
Lập các hồ sơ vi phạm lâm luật và báo cáo theo quy định
Cụm Tiểu khu Lộc Bắc
Địa chỉ: Xã Lộc Bắc Điện thoại liên lạc:
Nhiệm Vụ:
Thực hiện nhiệm vụ QLBV rừng trên địa bàn quản lý.
Tham gia cùng phòng KT-QLBV rừng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tuần tra, QLBV rừng, tài nguyên rừng; phòng cháy chữa cháy rừng; phòng chống sâu bệnh hại rừng.
Tổ chức, kiểm tra các hộ, các đơn vị hợp đồng giao khoán quản lý bảo vệ rừng.
Lập các hồ sơ vi phạm lâm luật và báo cáo theo quy định
Xí nghiệp sản xuất Nông-Lâm nghiệp
Địa chỉ: Thôn Hăng Ca, Xã Lộc Bảo Điện thoại liên lạc:
Nhiệm Vụ:
Thực hiện trực tiếp tổ chức sản xuất, xây dựng các định mức, tỷ lệ thành phẩm, kết hợp cùng với phòng Kinh tế-Kế hoạch đảm nhận và chịu sự giám sát chất lượng sản phẩm của phòng Kỹ thuật-QLBVR công ty.
Đơn vị trực thuộc:
Đội Khai thác- Chế biến nông lâm sản
Địa chỉ: Điện thoại liên lạc: (đang cập nhật)
Nhiệm Vụ: (đang cập nhật)
Đội Lâm sinh
Địa chỉ: Điện thoại liên lạc: (đang cập nhật)
Nhiệm Vụ: (đang cập nhật)
Đội Trồng trọt-Chăn nuôi
Địa chỉ: Điện thoại liên lạc: (đang cập nhật)
Nhiệm Vụ: (đang cập nhật)