Thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

PHỤ LỤC I
THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

-----------

bấm vào đây để tải thông tin về máy

http://congtylamnghieplocbac.com:7777/mediaroot/media/userfiles/useruploads/927/files/M%E1%BA%ABu%20bi%E1%BB%83u%20BC%20theo%20ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20.docx